Algemene voorwaarden

BlingBling is een onderdeel van Hulp-in-Huis B.V.
Nijverheidstraat 5
7511 JM Enschede
KvK nummer: 61338710
BTW nummer: NL8543.02.700.B.01.
Tel. nummer: 088 - 4303056 (Wij zijn bereikbaar ma t/m vr van 10:30 – 12:00 en van 14:30 - 16:00)
E-mail: info@blingbling.nl

Artikel 1 – Definities

 • Opdrachtnemer: Hulp-in-Huis BV.
 • Opdrachtgever: de natuurlijk persoon die een hulpaanbieder zoekt.
 • Kandidaat: een hulpaanbieder die zich bij Opdrachtnemer heeft ingeschreven als werkzoekende.
 • Overeenkomst: de tussen Opdrachtnemer en Opdrachtgever langs elektronische weg gesloten bemiddelingsovereenkomst ter zake het leveren van de diensten van Kandidaat.

Artikel 2 – Toepasselijkheid

 • Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere Overeenkomst tussen Opdrachtnemer en Opdrachtgever, voor zover van deze voorwaarden niet uitdrukkelijk door partijen is afgeweken.

Artikel 3 – Opdrachtgever

 • Opdrachtgever dient zich via het inschrijfformulier op de website in te schrijven, waarna Opdrachtnemer Opdrachtgever per mail een activatielink stuurt.
 • Voor het indienen van de aanvraag voor een hulp dient Opdrachtgever de onder artikel 3.1. genoemde link te activeren.
 • Indien de Kandidaat om welke reden dan ook niet aan de opgegeven wensen van Opdrachtgever voldoet, dient Opdrachtgever Opdrachtnemer hiervan binnen 28 dagen na afspraak per mail in kennis te stellen.

Artikel 4 – Werkwijze

 • De Kandidaat die zich via de website van Opdrachtnemer als hulpaanbieder heeft ingeschreven en een bevestiging van de samenwerking heeft opgestuurd naar Opdrachtnemer, wordt in de database van Opdrachtnemer opgenomen.
  Opdrachtgever kan een verzoek tot hulp naar de Kandidaat uitsturen.
 • Betaling door Opdrachtgever geschiedt vooraf via een derdenrekening en wordt na uitvoering aan de kandidaat en Opdrachtnemer uitbetaald.
 • Mocht Kandidaat niet komen opdagen voor de werkzaamheden dan wordt het geld van de derdenrekeing weer teruggestort naar Opdrachtgever.

Artikel 5 – Aansprakelijkheid

 • Opdrachtnemer staat niet in voor het verschijnen van de Kandidaat op een gemaakte afspraak tussen Opdrachtgever en de Kandidaat. Niet verschijnen heeft negatieve invloed op de scores van Kandidaat.
 • Opdrachtnemer staat niet in voor de bereikbaarheid van de Kandidaat.
 • Opdrachtnemer staat niet in voor de kwaliteit van de door Kandidaat uitgevoerde werkzaamheden.
 • Opdrachtgever is verantwoordelijk voor de controle van het paspoort en de identiteit van de hulp.
 • Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor indirecte schade of gevolgschade.
 • De aansprakelijkheid van Opdrachtnemer is beperkt tot hetgeen uit de wet voortvloeit. Indien Opdrachtnemer aansprakelijk is voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag dat voor de verrichte werkzaamheden en/of verleende diensten in rekening is gebracht, althans tot dat gedeelte van het bedrag waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft. De aansprakelijkheid van Opdrachtgever is in ieder geval beperkt tot het bedrag dat de verzekeraar in voorkomend geval uitkeert.

Artikel 6 – Beëindiging/annulering overeenkomst

 • Opdrachtgever is gerechtigd de Overeenkomst per mail te annuleren, mits de annulering plaatsvindt voordat de Kandidaat akkoord heeft gegeven op de Overeenkomst.

Artikel 7 – Klachten

 • Klachten over de (afhandeling) van de aanvraag dienen max. binnen 28 dagen na het ontstaan van de klacht middels het klachtenformulier van Opdrachtnemer te worden ingediend.
 • Opdrachtnemer zal binnen drie werkdagen na ontvangst van een klacht Opdrachtgever van een reactie voorzien.
 • De in het vorige lid vermelde termijn is geen fatale termijn, tenzij partijen nadrukkelijk anders zijn overeengekomen.

Artikel 8 – Privacy

 • Opdrachtnemer verwerkt persoonsgegevens van Opdrachtgever uitsluitend ten behoeve van de uitvoering van de Overeenkomst en in overeenstemming met de Wet Bescherming Persoonsgegevens.
 • Wij vinden jouw privacy erg belangrijk. We gaan daarom ook erg zorgvuldig met jouw persoonlijke gegevens om. In ons privacybeleid kun je lezen hoe wij jouw persoonsgegevens behandelen.

Artikel 9 - Betaling

 • Opdrachtgever is ermee bekend dat Opdrachtnemer bij de uitvoering van de overeenkomst met Opdrachtgever gebruik maakt van de diensten van Rix-Pay en Stichting Uitvoering Escrow Services, waaronder de ter beschikkingstelling van een (online) systeem voor de uitvoering en afwikkeling van betaaltransacties (het (Rix-Pay) Platform), doch dat Rix-Pay en Stichting Uitvoering Escrow Services geen partij zijn bij de overeenkomst tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer en dat Opdrachtgever hieraan in geen geval enige rechten jegens Rix-Pay en/of Stichting Uitvoering Escrow Services kan ontlenen. Opdrachtgever doet hierbij (bij voorbaat) afstand van enige (toekomstige) vordering op Rix-Pay en/of Stichting Uitvoering Escrow Services. Opdrachtgever zal tijdens de duur van de overeenkomst met Opdrachtnemer alsook na beëindiging daarvan nimmer conservatoir danwel executoriaal beslag (doen) leggen op enige gelden die Rix-Pay of Stichting Uitvoering Escrow Services onder zich heeft of zal krijgen. Voorts verklaart Opdrachtgever zich te allen tijde te houden aan de voorschriften en/of instructies van het (Rix-Pay) Platform en/of Opdrachtnemer en de veiligheid van het (Rix-Pay) Platform te waarborgen.
 • Ingeval Opdrachtgever overgaat tot annulering, is Opdrachtnemer gerechtigd bij de gebruiker redelijke (annulerings)kosten in rekening te brengen.

Artikel 10 – Toepasselijk recht

 • Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, zijn geschillen voortvloeiende uit de Overeenkomst onderworpen aan Nederlands recht.